فِکَر جمع فکرت است، یعنی اندیشه‌ها، آرا، ایده‌ها.

دوستدار پژوهش دربارۀ امور دینی‌ام

و حاصل این علاقه را اینجا قلمی می‌کنم.

س.م.م